Fruugo Politik for juridiske klager fra tredjeparter

Sidst opdateret: August 2023

Denne politik gælder for klager, juridiske meddelelser og anden kommunikation ("klager") fra tredjeparter ("dig") vedrørende påstået misbrug af Fruugo-platformen eller Fruugos tjenester af Fruugo-forhandlere eller Fruugo selv. Politikken skal læses i sammenhæng med vores Brugsvilkår ("Brugsvilkårene") og Meddelelsen om databeskyttelse.  Når du indsender en klage til os, anerkender og accepterer du at være bundet af denne politik.  

Som tydeligt beskrevet i Brugsvilkårene udbydes og sælges alle produkter, der vises på Fruugo, af uafhængige tredjepartsforhandlere.  Fruugo er hverken køber eller sælger af produkterne, og Fruugo er på intet tidspunkt involveret i produkternes forsyningskæde. Vi leverer platformen og fungerer som kommerciel agent for detailhandlerne, så detailhandlere og kunder kan gennemføre transaktioner.  En kontrakt, der indgås, når et produkt sælges, indgås udelukkende mellem kunden og detailhandleren.  Vi er ikke part i en sådan kontrakt, og vi påtager os ikke noget ansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med den.  Vi håndterer, verificerer eller ser ikke på anden måde de relevante produkter, og vi leverer ikke ekspeditionstjenesten.  

Som en velrenommeret onlineforhandler tager vi dog alle klager alvorligt.  Integriteten af vores markedsplads er meget vigtig for vores virksomhed og alle vores partnere.  Derfor har vi forsøgt at gøre det så enkelt som muligt for tredjeparter at kontakte os med eventuelle klager.

Meddelelse

For at sikre, at din klage kan blive behandlet hurtigt, bedes du kontakte Fruugo ved hjælp af følgende meddelelsesmetoder. Fruugo kan ikke holdes ansvarlig for en tredjeparts manglende brug af den relevante klageformular og/eller -proces, og nedenstående tidsfrister gælder ikke for en sådan klage, hvis den korrekte proces ikke er blevet fulgt. Sørg for, at du rapporterer dine bekymringer til Fruugo via den relevante kanal nedenfor:

Spørgsmål om Fruugo og Fruugo kontakt

Hjælp

Du kan finde svar på de fleste spørgsmål ved at bruge vores Hjælpecenter.

Kundeservice 

Hvis du har spørgsmål om brugen af Fruugo-webstedet, herunder køb og salg, bedes du kontakte vores kundeserviceteam via det udpegede Hjælpecenter. De vil være glade for at kunne hjælpe dig.

Klager vedrørende intellektuel ejendomsret

Hvis du mener, at din intellektuelle ejendomsret er blevet krænket, bedes du bruge vores dedikerede anmeldelsesformularer nedenfor til at indsende en klage til vores jurahold. Alle klager, der indsendes via disse formularer adresseres straks, gennemgås og handles på i overensstemmelse med Fruugos procedure for meddelelse og fjernelse.

For at anmelde en angivelig krænkelse som rettighedsindehaver eller brandrepræsentant bedes du bruge følgende formular:

https://www.fruugo.co.uk/help/report

Denne formular kan også tilgås via hjælpecenteret under årsagen "Jeg har en forespørgsel om varemærker eller ophavsret."

Andre meddelelser

Anmeld venligst alle andre klager vedrørende den angivelige misbrug af Fruugo-platformen, Fruugo-tjenester af Fruugo-forhandlere eller lovmæssige problemer til det udpegede jurahold på e-mailadressen - legal@fruugo.com

Indholdet af klagen

Din klage skal indeholde alle de oplysninger og beviser, der med rimelighed er nødvendige for at underbygge klagen juridisk, og for at vi og den/de berørte forhandler(e) kan forstå klagen.

Klagen skal som minimum indeholde en klar forklaring af de gældende juridiske rettigheder, begrundelser og/eller ansvar og enhver lovgivning, der påberåbes; de fakta, der med rimelighed understøtter din påstand om, at der er sket et lovbrud; oplysninger om opslaget/opslagene på Fruugo, herunder direkte hyperlinks til de påståede krænkende produkter; varemærkenumre, hvor det er relevant; jurisdiktioner, der er berørt, og andre relevante oplysninger, der vil hjælpe Fruugo med at behandle din klage så effektivt som muligt.  

Du bedes ikke indsende for mange, irrelevante og/eller uklare dokumenter eller oplysninger, da det vil forsinke behandlingen af din klage.  Vi forbeholder os ret til at afvise enhver klage, der er uklar eller ikke er underbyggede.

Alle oplysninger og dokumenter, der gives til Fruugo, skal være på engelsk eller oversat til engelsk.

De kontaktoplysninger, der gives til os

I vores rolle som formidlende kommerciel agent på vegne af detailhandlere, der bruger Fruugo-platformen, er vi forpligtet til at videregive oplysninger om en klage, der påvirker en detailhandler, til den pågældende detailhandler. Fruugo tager sine databeskyttelsesforpligtelser meget alvorligt. Ved at indsende en klage accepterer du, at Fruugo videregiver dine klageoplysninger til en eller flere forhandlere, og at Fruugo behandler de personoplysninger, der er nødvendige til dette formål. Hvis du ikke ønsker, at dine kontaktoplysninger, der bruges til at indsende klagen, videresendes til forhandleren, skal du sørge for at angive klare sekundære kontaktoplysninger, som kan videresendes til forhandleren, så de kan kontakte dig direkte. Du anerkender og accepterer, at du som følge af indsendelse af en klage kan blive kontaktet af den eller de berørte forhandlere, som måske ønsker at diskutere eller bestride klagen.  Du accepterer, at du vil samarbejde konstruktivt og i god tro med de(n) relevante forhandler(e) og straks underrette os om resultatet af den relevante diskussion eller tvist.  Du accepterer også, at Fruugo ikke vil være ansvarlig for nogen juridiske eller økonomiske konsekvenser, eller nogen som helst skade, som du måtte blive påført, som følge af eller i forbindelse med sådanne diskussioner eller tvister.     

Tidsfrister 

Vi bestræber os på at give vores første svar på en klage inden for tre (3) arbejdsdage, selvom vi forbeholder os ret til at ændre denne tidsfrist uden varsel. 

Send venligst ikke dobbelte klager eller gentagne beskeder om den samme klage, da det kan forsinke vores første svartid. I forhold til enhver efterfølgende kommunikation med dig vil vi svare så hurtigt, som det med rimelighed er praktisk muligt under hensyntagen til vores juridiske teams kapacitet og behovet for at prioritere de mest presserende klager. For at undgå tvivl vil klager fra myndigheder og lovgivere have forrang.  

Hvis du mener, at din klage haster, bedes du markere dette tydeligt i emnelinjen på din klage og inkludere en forklaring på årsagerne til dette (f.eks. hvis noget udgør en skadesrisiko for den brede offentlighed).  

Vores svar

Forudsat at du overholder denne politik, vil vi inden for en rimelig periode træffe enhver foranstaltning, som vi anser for at være både juridisk berettiget og nødvendig under de givne omstændigheder. Vores reaktion kan (men vil ikke nødvendigvis) omfatte suspension eller fjernelse af den/de pågældende opslag i nogle eller alle jurisdiktioner, underretning af forhandleren/forhandlerne om problemet, kontakt med den/de relevante forhandler(e) for at løse problemet og/eller opdatering af dig om de foranstaltninger, der er truffet.  

Enhver sådan handling vil blive foretaget efter vores fulde og absolutte skøn og i overensstemmelse med alle gældende love. Vi erklærer eller garanterer ikke, at nogen handling, som vi foretager, vil være effektiv, hverken midlertidigt eller permanent, i opnåelsen af eventuelle mål, og vi vil ikke være forpligtet til at overvåge eller på anden måde løbende kontrollere effektiviteten af og/eller overholdelsen af enhver handling, som vi måtte foretage.  

Vi forbeholder os desuden ret til at genindsætte produktopslag og/eller forhandlere uden varsel til dig, hvis det juridiske grundlag for den relevante klage ikke er blevet underbygget i overensstemmelse med denne politik eller på anden måde. 

Onlinetvistbilæggelse

I henhold til artikel 14, stk. 1, i forordningen om onlinetvistbilæggelse stiller EU-kommissionen en platform til onlinetvistbilæggelse (OS-platformen) til rådighed. Online-tvistbilæggelsesplatformen kan findes ved hjælp af: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

Mægling Artikel 12 i EU’s forordning 2019/1150 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester foreskriver, at mægling skal være tilgængelig under visse omstændigheder.

Forhandlere kan anmode om at løse en tvist med Fruugo gennem mægling. Tvisten kan henvises af en af parterne til Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), hvor CEDR vil udpege en mægler.

Forhandlerens klageproces for betalinger

Hvis du har problemer med Fruugos betalingsservice, bedes du give os besked ved at kontakte din dedikerede kundechef. Din feedback vil hjælpe os med at forbedre vores service. Vi forpligter os til at løse din klage inden for en måned fra datoen for modtagelsen.

Kontraherende enheder

For oplysninger om de juridiske kontraherende enheder, der opererer på vegne af Fruugo, se venligst Brugsvilkårene.

Generelt

Denne politik er underlagt lovgivningen i England og Wales, og du underkaster dig hermed uigenkaldeligt domstolene i England og Wales’ eksklusive jurisdiktion med hensyn til enhver tvist i forbindelse med denne politik og rettighederne og forpligtelserne i forbindelse med politikken (herunder eventuelle rettigheder eller forpligtelser uden for kontraktforhold).  

Hvis en kompetent domstol finder, at et element i politikken er ugyldigt eller ikke kan håndhæves, accepterer du ikke desto mindre, at domstolen skal bestræbe sig på at give virkning til parternes hensigter i henhold til politikken, og de resterende elementer i politikken skal forblive i fuld kraft og virkning.