Fruugos Politik om retslige klager fra tredjepart

Denne politik finder anvendelse på klager, meddelelser og anden kommunikation ("klager") fra tredjeparter ("dig") angående Fruugo-forhandleres påståede misbrug af Fruugo-platforme eller Fruugo-tjenester. Politikken skal læses sammen med vores Vilkår for anvendelse ("VFA") og Persondatapolitik.  Ved at indsende en klage til os (uanset anvendt metode) bekræfter og accepterer du at være bundet af denne politik. 

Som nævnt i VFA sælges alle produkter, der vises på Fruugo, af selvstændige forhandlere.  Vi er hverken køber eller sælger af produkterne.  Vi leverer platformen og fungerer som kommerciel agent for forhandlerne og sætter forhandlere og kunder i stand til at gennemføre transaktioner.  En kontrakt om fuldførelse af et salg af et produkt indgås udelukkende mellem kunden og forhandleren.  Vi er ikke part i en sådan kontrakt, og vi påtager os intet ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med den.  Vi håndterer, bekræfter eller på anden måde ser ikke de relevante produkter, og vi leverer ikke opfyldelsestjenesten. 

Som velrenommeret onlineforhandleragent tager vi ikke desto mindre retslige klager alvorligt.  Integriteten i vores markedsplads er af afgørende betydning for vores virksomhed og alle vores partnere.  Vi har derfor implementeret denne politik, som (uden begrænsning) finder anvendelse på klager fra tredjepart angående Fruugo-forhandleres påståede:

  • krænkelse af immaterielle rettigheder
  • misligholdelse af kontraktlige aftaler
  • myndighedsforhold og andre lovbestemte forpligtelser samt
  • andre brud på ikke-kontraktlige og ikke-lovbestemte juridiske forpligtelser eksempelvis inden for erstatningsret eller billighedsret.

1.Meddelelse

Alle klager over intellektuel ejendomsret skal indsendes til vores juridiske team via de tilegnede rapporteringsformularerne herunder. Dette vil bidrage til at sikre, at din klage bliver set med det samme. Fruugo forbeholder sig ret til ikke at svare på en klage der ikke sendes via den korrekte formular, og tidshorisonten i Afsnit 4 herunder gælder ikke for klager, der sendes til os i strid med dette Afsnit 1.

Sørg for at indsende dine klager til Fruugo via den relevante formular nedenfor:

For at rapportere en påstået krænkelse af dig som rettighedsindehaver skal du bruge følgende formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB5xSSKqcgFH1zmMdteLLw8z1zcWWCS7p_ezl-HxMCkAkklQ/viewform

For at rapportere en påstået overtrædelse som agent der handler på vegne af en rettighedsindehaver skal du bruge følgende formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Ss8m2RlUD-IripCtKpFM44r3HIzmU-IHYlJzIwgqhv6ySQ/viewform

For at rapportere en overtrædelse på vegne af en regering eller en tilsynsorganisation skal du bruge følgende formular:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9_m_8kjyobFrSQsT67iNTjUJCgr76jQ_aY0qaZXUgadIBKw/viewform

2.Indhold i klage

Din klage skal indeholde alle oplysninger og dokumentation, der med rimelighed er nødvendig for os og den eller de berørte forhandlere for at forstå klagen og underbygge klagen juridisk.  Med dette mener vi, at klagen skal indeholde (mindst) en tydelig forklaring af de gældende juridiske rettigheder, årsager og/eller ansvar samt lovgivning, der påberåbes; de kendsgerninger, der med rimelighed støtter din påstand om, at der har været et juridisk brud; oplysninger angående listen eller listerne på Fruugo, herunder links til de påståede krænkende produkter; varemærkenumre, hvor det er relevant; jurisdiktioner, der er berørte, og andre relevante oplysninger, som vil hjælpe os med at behandle din klage så effektivt som muligt. 

Undlad venligst at videregive unødvendige, irrelevante og/eller uklare dokumenter eller oplysninger, da det vil forsinke os i behandlingen af din klage.  Vi forbeholder os retten til at afvise en klage, som er uklar eller unødigt lang (som retningslinje bør forklaringen ikke fylde mere end 3 A4-sider (denne grænse udelader dokumentation)). 

Alle oplysninger og dokumenter, der videregives til os, skal være affattet på engelsk eller oversat til engelsk, eftersom vores juridiske team er baseret udelukkende i vores hovedkontor i Storbritannien.  

Vi forbeholder os retten til ikke at træffe nogen foranstaltning, før du har opfyldt dette afsnit i politikken.  

3.Oplysninger videregivet til os

I vores egenskab som en platform og kommerciel agent på vegne af forhandlere på Fruugo er vi forpligtet til at sende oplysninger om en klage, der berører en forhandler, til den pågældende forhandler.  Ved at indsende en klage giver du os samtykke til at gøre det og til at behandle personoplysninger, der er nødvendige til dette formål.

Du bekræfter og accepterer, at du som følge af indsendelse af en klage kan blive kontaktet af den eller de berørte forhandlere, som måtte ønske at drøfte eller gøre indsigelse mod klagen.  Du accepterer, at du konstruktivt og i god tro vil engagere dig med den eller de relevante forhandlere og underrette os straks om resultatet af den pågældende drøftelse eller indsigelse.  Du accepterer endvidere, at Fruugo ikke er ansvarlig for juridiske eller økonomiske konsekvenser, eller skade af nogen art påført dig, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne drøftelse eller indsigelse.    

4.Tidsrammer

Vi bestræber os på at give vores indledende svar på en klage inden for tre hverdage, selvom vi forbeholder os retten til uden varsel at variere denne tidsramme.  Vores juridiske team har begrænsede ressourcer og er nødt til at prioritere, især i travle perioder. 

I tilknytning til efterfølgende kommunikation med dig svarer vi så hurtigt, som det er praktisk rimeligt, under hensyntagen til vores juridiske teams kapacitet og behovet for at prioritere de mest uopsættelige klager. 

Hvis du mener, at din klage er uopsættelig, bedes du markere det tydeligt på klagen og medtage en forklaring på årsagen til dette (for eksempel hvis der foreligger en alvorlig risiko for den brede offentlighed). 

5.Vores svar

Forudsat at du overholder denne politik, vil vi inden for en rimelig tidsramme træffe enhver foranstaltning, som vi anser for at være både retsligt berettiget og nødvendig under omstændighederne.  Vores svar kan (men vil ikke nødvendigvis) omfatte, at den eller de vedrørende lister i nogle eller alle jurisdiktioner suspenderes eller fjernes, at forhandleren eller forhandlerne underrettes om problemet, at du sættes i forbindelse med den eller de relevante forhandlere med henblik på at afhjælpe problemet, og/eller at du opdateres angående den foranstaltning, der er truffet. 

Enhver sådan foranstaltning træffes kun efter vores eget skøn, og vi er ikke forpligtet til at træffe nogen foranstaltning udelukkende som følge af din indsendelse af en klage til os.  Vi erklærer eller garanterer ikke, at en foranstaltning, som vi rent faktisk træffer, hverken midlertidigt eller permanent effektivt vil opnå noget formål, og vi er ikke forpligtet til at overvåge eller på anden måde løbende kontrollere effektiviteten og/eller efterlevelsen af nogen foranstaltning, som vi måtte træffe. 

Vi forbeholder os desuden retten til at genetablere lister og/eller forhandlere, uden varsel til dig, hvor retsgrundlaget for den relevante klage ikke er blevet underbygget i henhold til afsnit 2 eller på anden måde.

6.Generelt

Denne politik reguleres af engelsk lov, og du accepterer herved uigenkaldeligt, at domstolene i England og Wales har enekompetence med hensyn til enhver tvist i forhold til denne politik samt rettighederne og forpligtelserne i forhold til politikken (herunder ikke-kontraktlige rettigheder eller forpligtelser).   Hvis et element i denne politik af en domstol med kompetent jurisdiktion findes ugyldigt eller uden retskraft, accepterer du ikke desto mindre, at domstolen skal bestræbe sig på at gøres parternes intentioner i henhold til denne politik gyldig, og de resterende elementer i politikken har fuld retsvirkning.